Szablony artykułów

I. Zasady rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świeszyno na rok szkolny 2019 / 2020.

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolu i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2013 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. 
Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2014 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2015 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2016 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do  przedszkola, wójt gminy, wskaże rodzicom  oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe w gminie Świeszyno:

 • dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2016-2013),
  oraz
 • dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny

II. Kryteria naboru:

Do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Świeszyno.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn.zm.).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nadal dysponują wolnymi miejscami uwzględnia się kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria te są zawarte w UCHWALE NR XXXIV/192/2017 RADY GMINY ŚWIESZYNO z dnia 23 lutego 2017 roku, w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego dla placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Świeszyno.

Kryteria ustawowe – brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 131 ust.3  ustawy Prawo oświatowe, mają jednakową wartość.

 • W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap).
 • Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
 • Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone niżej dokumenty.
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji  braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna w przedszkolu/szkole podstawowej rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 • Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe)
 • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe).

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

Kryteria ustawowe 

brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

Zgodnie z art. 131 ust. 3  ustawy Prawo oświatowe kryteria ustawowe mają jednakową wartość.

 

 

2.

Niepełnosprawność kandydata

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6.

Samotne wychowywanie kandydata 
w rodzinie

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria samorządowe -

brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

 

Lp.

 

Kryterium

Wartość kryterium

w punktach

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

1

Rodzice kandydata  mieszkają na terenie gminy Świeszyno

 

10

Oświadczenie każdego rodzica o rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych w II Urzędzie Skarbowym w Koszalinie

2

Kandydata, którego rodzeństwo, będzie kontynuowało edukację przedszkolną lub obowiązek szkolny, w której jest oddział przedszkolny, w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja

 

5

Oświadczenie rodzica

3

Kandydat, którego oboje rodzice pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

 

5

Dokument potwierdzający zatrudnienie, potwierdzenie gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej, zaświadczenie z uczelni

4

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do jednej z placówek oświatowych na terenie gminy Świeszyno

5

Oświadczenie rodzica

         

 

III. Kontynuacja wychowania przedszkolnego:

Rodzice / prawni opiekunowie dziecka, które aktualnie korzysta z usług publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole, składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (art. 153 ust.2  Prawo oświatowe).

IV. Wybór przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego 
w szkole:  

 • do rekrutacji na wolne miejsce  w Przedszkolu Gminnym w Świeszynie przystępują dzieci 3- letnie ( rocznik 2016 ) i 4-letnie (rocznik 2015)
 • do rekrutacji w terminie od 25 luty do 03 marca 2019 roku przystępują tylko dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie gminy Świeszyno,
 • do rekrutacji na wolne miejsce w oddziale przedszkolnym w szkole prowadzonej przez gminę Świeszyno przystępują dzieci 6-letnie (rocznik 2013) i 5-letnie (rocznik 2014).
 • rodzic/prawny opiekun dokonuje wyboru zgodnie ze swoimi preferencjami, zaczynając od placówki, której wybór jest najważniejszy (placówka pierwszego wyboru),
 • kwalifikowanie odbywa się do wskazanego oddziału przedszkolnego, na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych,
 • liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w danym oddziale przedszkolnym jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku.

Uwagi:

W przypadku braku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

V. Ważne terminy:

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

od 04 do 28 marca 2019 r.

Termin postępowania uzupełniającego

od 04 do 10 czerwca 2019 r.

 

 

VI. Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  na rok szkolny 2019/2020.
 2. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka – kandydata do przedszkola lub do oddziału przedszkolnego.
 3. Oświadczenie o wielodzietności rodziny- kandydata do przedszkola lub do oddziału przedszkolnego.
 4. Oświadczenie każdego z rodziców kandydata do przedszkola lub do oddziału przedszkolnego dot. zamieszkania na terenie gminy Świeszyno, o rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych w II Urzędzie Skarbowym w Koszalinie.
 5. Oświadczenie rodziców kandydata do przedszkola lub do oddziału przedszkolnego, którego rodzeństwo, będzie kontynuowało edukację przedszkolną lub obowiązek szkolny w szkole, w której jest oddział przedszkolny, w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja.
 6. Oświadczenie rodziców kandydata do przedszkola lub do oddziału przedszkolnego, którego rodzeństwo uczęszcza do jednej z placówek oświatowych na terenie gminy Świeszyno.
 1. Dokumenty do przedłożenia:
  1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948 ze zm.),
  2. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
  3. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860 z późn.zm.);

 

Podstawy prawne

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Świeszyno, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn.zm.),
 • ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.),
 • uchwały RADY GMINY ŚWIESZYNO  Nr XXXIV/192/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania  rekrutacyjnego do placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Świeszyno.

 

Informacje ogólne

 • Do klas I przyjmowane są:
  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2012) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2013) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej
 • Dziecko, które w roku szkolnym 2018/2019 realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której mieszka, jest przyjmowane na wniosek rodziców do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.
 • Wniosek, o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie do
   28 marca 2019 r.

 

Zasady przyjęć:

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

 • kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

 

Kandydaci spoza obwodu

 • kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu uzupełniającym.
 • rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół, układając własną listę preferencji.
 • szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.
 • niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.
 • kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Gminy Świeszyno.
 • umieszczenie na liście preferencji (na dowolnej pozycji)  szkoły obwodowej oznacza, że dziecko ma w niej zapewnione miejsce w sytuacji, gdy nie zostanie zakwalifikowane do innej szkoły.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020 jest prowadzone w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.

Rodzice/prawni opiekunowie, pobierają wniosek/zgłoszenie w dowolnej szkole, po wypełnieniu i podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają w szkole pierwszego wyboru.

Podpisy złożone na wniosku/zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku/zgłoszeniu oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku/zgłoszenia odpowiedzialny jest dyrektor szkoły pierwszego wyboru/szkoły obwodowej - albo upoważniony przez niego pracownik szkoły.

 • Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają, określone w uchwale Rady Gminy Świeszyno, oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art.150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).
 • Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 • Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.
 • Komisja rekrutacyjna:
  • przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia 
   i rodzice potwierdzili wolę zapisu,
  • podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
 • Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:
  • złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
  • wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
  • złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły.

Dokumenty do pobrania

 • wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej
 • oświadczenie – kryteria określone przez  Radę Gminy Świeszyno

 

W roku szkolnym 2014/2015 edukację szkolną zakończyło 296 uczniów w szkołach podstawowych i 134 w gimnazjum. Wychowanie przedszkolne realizowało 43 dzieci w Przedszkolu Gminnym w Świeszynie i 79 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Efekty pracy dydaktyczno-wychowawczej odzwierciedlają wyniki sprawdzianu po klasie szóstej, egzaminu gimnazjalnego, klasyfikacji i promocji oraz osiągnięcia w konkursach wiedzy, artystycznych i w zawodach sportowych. 
W roku 2015 sprawdzian po klasie szóstej przeprowadzony był po raz pierwszy w nowej formule, wynikającej z wprowadzenia we wrześniu 2009 nowej podstawy programowej. Sprawdzian obejmował wiadomości i umiejętności ‎określone w podstawie programowej kształcenia ‎ogólnego, w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch ‎pierwszych etapach edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego ‎nowożytnego. Podstawę dla części zadań z języka polskiego i matematyki stanowiły teksty lub informacje z zakresu historii lub przyrody. Sprawdzian składał się z dwóch części:‎ część pierwsza – język polski 
i matematyka, ‎część druga – język obcy nowożytny. Wyniki sprawdzianu:

Procentowe (%) wyniki sprawdzianu po klasie szóstej

Wyniki terytorialne

Część I (j. polski+ matematyka)

j. polski

matematyka

Część II

j. angielski

GMINA ŚWIESZYNO

63,62

69,06

57,80

71,58

POWIAT KOSZALIŃSKI

62,60

68,78

56,14

74,24

WOJEWÓDZTWO

64,95

71,21

58,35

76,67

OKRĘG

64,94

70,80

58,76

76,71

KRAJ

67,00

73,00

61,00

78,00

 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego:

Wyniki terytorialne

historia, WOS

j. polski

przedmioty przyrodnicze

matematyka

j. angielski poziom podstawowy

j. angielski poziom rozszerzony

j. niemiecki poziom podstawowy

GMINA ŚWIESZYNO

60,65

56,63

48,56

43,63

82,73

65,60

61,45

POWIAT KOSZALIŃSKI

60,89

56,88

45,90

42,28

61,31

44,78

60,18

WOJEWÓDZTWO

61,93

58,28

47,98

45,13

65,69

49,69

56,76

OKRĘG

62,36

58,85

48,70

46,32

65,12

47,94

55,81

KRAJ

64,00

62,00

50,00

48,00

67,00

48,00

57,00

 

Szczegółowe informacje o sprawdzianie po klasie szóstej i egzaminie gimnazjalnym oraz wynikach szkół znajdują się na stronie OKE w Poznaniu - www.oke.poznan.pl

Efekty edukacyjne i osiągnięcia uczniów nagrodzone zostały stypendiami i nagrodami książkowymi. Stypendium Wójta Gminy Świeszyno za wyniki w nauce otrzymali absolwenci Gimnazjum im. 27 WDP AK w Świeszynie -  Krzysztof Kałużny i Patrycja Kulczyńska oraz absolwentka Szkoły Podstawowej im. kpt. pil. S. Bartosika w Zegrzu Pomorskim – Julia Pietraszewska. Uczniów tych nagrodzili stypendiami także dyrektorzy szkół. Piętnaścioro uczniów otrzymało od Wójta Gminy Świeszyno  nagrody książkowe: w Szkole Podstawowej w Dunowie: Karina Ryhanycz, Gabriela KopertowskaFilip Mielewczyk, Jakub Majcher, Katarzyna Brzostko, Joanna Kopertowska, Maciej Wencki, Kacper Żurek; w Szkole Podstawowej im. kpt. pil. S. Bartosika w Zegrzu Pomorskim: Nikola Januszek, Oliwia Picheta, Konrad Redloch, Hanna Bartos; w Gimnazjum im. 27 WDP AK w Świeszynie: Jacek Baran, Wiktoria Borys, Elwira Ćwik.

 

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym

Podstawa prawna

 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.)

2) Uchwała Nr LI/298/18 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 czerwca 2018 r, w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świeszyno.

POMOC MATERIALNA PRZYSŁUGUJE:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych zamieszkujących na terenie Gminy Świeszyno- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

 2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych zamieszkujących na terenie Gminy Świeszyno - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych zamieszkujących na terenie Gminy Świeszyno - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Stypendium szkolne nie przysługuje:

1) dzieciom, które realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne;
2)   uczniom/słuchaczom/wychowankom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Świeszyno

3) uczniom, którzy otrzymują inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, przy czym uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2, pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

WARUNKI UZYSKANIA STYPENDIUM

Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom, wychowankom i słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Warunkiem przyznania stypendium jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty której wysokość ustalona jest na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej tj. 514 zł (stan na 10.05.2018 r.).

Od dnia 01.10.2018 r. nastąpi zmiana kryterium dochodowego na 528,00 zł zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2018r. poz. 1358).

Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2018 r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU O STYPENDIUM SZKOLNE

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia i wychowanka składa się od  1 września do dnia 15 września danego roku szkolnego.

Słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych składają wnioski od 1 października do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Wnioski przyjmowane są w Zespole Oświaty Samorządowej w Świeszynie, Świeszyno 6.

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie określonego wyżej terminu. Ustawodawca stworzył w ten sposób możliwość wystąpienia z wnioskiem o przyznanie stypendium szkolnego także po dniu 15 września lub 15 października danego roku szkolnego. Złożenie wniosku po terminie dopuszczalne jest tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy jego wcześniejsze złożenie nie było możliwe. Wniosek złożony po terminie musi zawierać uzasadnienie dla wystąpienia z nim po terminie. W uzasadnieniu tym, wnioskodawca jest zobowiązany wykazać, że uchybienie terminowi nastąpiło bez jego winy.

PRZYZNAWANIE I ROZLICZANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

Stypendium szkolne przyznaje Wójt Gminy Świeszyno w drodze decyzji administracyjnej.

Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż  9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń rozliczają stypendium w terminie określonym w decyzji Wójta, przedkładając w Zespole Oświaty Samorządowej: faktury, rachunki i inne dokumenty potwierdzające wykorzystanie otrzymanych środków finansowych na cele edukacyjne, tj. zakup podręczników, przyborów szkolnych, sprzętu komputerowego, odzieży sportowej na zajęcia wychowania fizycznego, materiałów papierniczych, wyjazdy do teatru, kina, na wycieczki szkolne, opłaty za udział w zajęciach edukacyjnych organizowanych poza szkołą (nauka języków obcych, zajęcia muzyczne, sportowe) itp.

Rodzice ucznia, pełnoletni uczeń oraz dyrektor szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki są zobowiązani powiadomić Wójta Gminy Świeszyno, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Wójt Gminy Świeszyno wstrzymuje się albo cofa stypendium szkolne, w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają zwrotowi w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wójt Gminy Świeszyno, w drodze decyzji administracyjnej, ustala wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu w/w należności.

 

1. PROGRAM RZĄDOWY  „KSIĄŻKA NASZYCH MARZEŃ”

 

Szkoły podstawowe w Gminie Świeszyno przystąpiły do Programu Rządowego „KSIĄŻKA NASZYCH MARZEŃ”, ma to na celu promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Do programu przystąpiły szkoły:

 1. Szkoła Podstawowa im. W. Szymborskiej w Konikowie, otrzymała dotację w wysokości 1300 zł, z własnych środków dofinansowano zadanie  na kwotę 349 zł.. Szkoła mogła za kwotę 1649 zł  zakupić 95 książek, które znacznie wzbogaciły zasoby biblioteczne szkoły. Wśród nich znajduje się literatura dla dzieci, młodzieży oraz w niewielkiej ilości książki metodyczne dla nauczycieli. W ramach programu zaplanowano  na rok szkolny 2015/2016 wiele konkursów czytelniczo-plastycznych, wiedzy o literaturze, recytatorskie oraz współpracę z Biblioteką Gminną.
 2. Szkoła Podstawowa im. Kpt. pil. S. Bartosika w Zegrzu Pomorskim, otrzymała dotację w wysokości 1300 zł, z własnych środków dofinansowano zadanie  na kwotę 325 zł.. Szkoła mogła za kwotę 1649 zł zakupić 90 pozycji książkowych, które wzbogaciły księgozbiór biblioteki szkolnej. W ramach programu zaplanowano  na rok szkolny 2015/2016 wiele konkursów czytelniczo-plastycznych, wiedzy o literaturze, recytatorskie oraz ścisłą współpracę z Biblioteką Gminną i MCK e-Eureka
 3. Szkoła Podstawowa w Dunowie, otrzymała dotację w wysokości 1000 zł, z własnych środków dofinansowano zadanie  na kwotę 200 zł.. Szkoła mogła za kwotę 1200 zł zakupić książki z zakresu biblioterapii, nauki czytania dla najmłodszych, bajeczki, beletrystyka dziecięcą i młodzieżową, które znacznie wzbogaciły zasoby biblioteczne szkoły. W ramach programu zaplanowano na rok szkolny 2015/2016 wiele konkursów czytelniczo-plastycznych, recytatorskie oraz współpracę z Biblioteką Gminną.

 

2. Projekt grantowy Fundacji Banku Zachodniego WBK „ Tu mieszkam, tu zmieniam"

Cele konkursu:
- wyzwolenie potencjału społecznego członków lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną,
- zainspirowanie ich do działania na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej i lokalnym środowisku.

 

W projekcie grantowym „Tu mieszkam, tu zmieniam” uczestniczy Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej w Konikowie realizując projekt „My artyści –  międzypokoleniowe koło teatralne”.

Na realizację programu, w ramach wygranego projektu, szkoła otrzymała od Banku Zachodniego WBK kwotę pieniężną w wysokości 4.000 zł.  Została ona przekazana na zakup materiałów niezbędnych w działalności koła teatralnego.

 

 

 3. Projekt grantowyFundacji Nauki dla Środowiska w ramach IX edycji Programu „Działaj lokalnie 2016”

Cele projektu:

 • Zwiększenie aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz ich uczestnictwo w zawodach sportowych.
 • Wyłanianie talentów sportowych.
 • Popularyzacja piłki nożnej i zdrowego stylu życia na terenie wsi Konikowo, jak również całej Gminy Świeszyno.
 • Poprawienie stanu kondycji fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Zapobieganie zjawiskom patologii.
 • Integracja środowiska lokalnego.

 

W Programie „Działaj lokalnie 2016” uczestniczy Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej w Konikowie realizując projekt „Piłkarska reprezentacja Polski czeka...” Na realizację założonych celów szkoła otrzymała dotację w wysokości 5 000zł, która zostanie przekazana na budowę profesjonalnego boiska do gry w piłkę nożną.