Stypendium szkolne o charakterze socjalnym

Podstawa prawna

 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.)

2) Uchwała Nr LI/298/18 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 czerwca 2018 r, w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świeszyno.

POMOC MATERIALNA PRZYSŁUGUJE:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych zamieszkujących na terenie Gminy Świeszyno- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

 2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych zamieszkujących na terenie Gminy Świeszyno - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych zamieszkujących na terenie Gminy Świeszyno - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Stypendium szkolne nie przysługuje:

1) dzieciom, które realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne;
2)   uczniom/słuchaczom/wychowankom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Świeszyno

3) uczniom, którzy otrzymują inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, przy czym uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2, pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

WARUNKI UZYSKANIA STYPENDIUM

Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom, wychowankom i słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Warunkiem przyznania stypendium jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty której wysokość ustalona jest na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej tj. 514 zł (stan na 10.05.2018 r.).

Od dnia 01.10.2018 r. nastąpi zmiana kryterium dochodowego na 528,00 zł zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2018r. poz. 1358).

Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2018 r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU O STYPENDIUM SZKOLNE

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia i wychowanka składa się od  1 września do dnia 15 września danego roku szkolnego.

Słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych składają wnioski od 1 października do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Wnioski przyjmowane są w Zespole Oświaty Samorządowej w Świeszynie, Świeszyno 6.

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie określonego wyżej terminu. Ustawodawca stworzył w ten sposób możliwość wystąpienia z wnioskiem o przyznanie stypendium szkolnego także po dniu 15 września lub 15 października danego roku szkolnego. Złożenie wniosku po terminie dopuszczalne jest tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy jego wcześniejsze złożenie nie było możliwe. Wniosek złożony po terminie musi zawierać uzasadnienie dla wystąpienia z nim po terminie. W uzasadnieniu tym, wnioskodawca jest zobowiązany wykazać, że uchybienie terminowi nastąpiło bez jego winy.

PRZYZNAWANIE I ROZLICZANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

Stypendium szkolne przyznaje Wójt Gminy Świeszyno w drodze decyzji administracyjnej.

Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż  9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń rozliczają stypendium w terminie określonym w decyzji Wójta, przedkładając w Zespole Oświaty Samorządowej: faktury, rachunki i inne dokumenty potwierdzające wykorzystanie otrzymanych środków finansowych na cele edukacyjne, tj. zakup podręczników, przyborów szkolnych, sprzętu komputerowego, odzieży sportowej na zajęcia wychowania fizycznego, materiałów papierniczych, wyjazdy do teatru, kina, na wycieczki szkolne, opłaty za udział w zajęciach edukacyjnych organizowanych poza szkołą (nauka języków obcych, zajęcia muzyczne, sportowe) itp.

Rodzice ucznia, pełnoletni uczeń oraz dyrektor szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki są zobowiązani powiadomić Wójta Gminy Świeszyno, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Wójt Gminy Świeszyno wstrzymuje się albo cofa stypendium szkolne, w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają zwrotowi w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wójt Gminy Świeszyno, w drodze decyzji administracyjnej, ustala wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu w/w należności.

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.